CONDICIONS GENERALS D’ÚS I CONDICIONS DE VENDA

 

Les presents Condicions Generals d’Ús i Condicions de Venda regulen el funcionament del lloc web www.regalaturismerural.cat i la compra a través del mateix, la titularitat del qual correspon a TURALCAT.

TURALCAT (CONFEDERACIÓ DEL TURISME RURAL I L’AGROTURISME DE CATALUNYA), d’ara endavant TURALCAT, és una entitat sense ànim de lucre, amb el CIF G664178437, amb domicili social a Castell de Concabella (Plaça Castell, s/n, 25212 Concabella – Segarra),inscrita en la Secció 2a del Registre d’Associacions de la Generalitat de Catalunya el 10 de novembre de 2006.

Aquestes condicions estableixen els drets i obligacions de tots els usuaris de TURALCAT, en relació amb els productes i serveis que s’ofereixen a través del lloc web regalaturismerural.cat.

1.- OBLIGACIONS DE L’USUARI

L’usuari s’obliga, amb caràcter general, a utilitzar regalaturismerural.cat, a adquirir els productes i a utilitzar cadascun dels serveis de regalaturismerural.cat de conformitat amb la llei i allò establert en aquestes Condicions Generals, i haurà d’abstenir-se d’utilitzar-los en qualsevol forma que pugui impedir, causar danys o deteriorar el normal funcionament de regalaturismerural.cat per part dels usuaris o que pogués lesionar o causar danys als béns i drets de TURALCAT, els col·laboradors que participen de regalaturismerural.cat, la resta d’usuaris o qualsevol tercer.

2.- PRODUCTES I SERVEIS

2.1.- Capses regal RegalaTurismeRural

Estan formades per un contenidor amb diferents formats (segons temporada) i al seu interior s’hi troba el tiquet que acredita al seu posseïdor o Beneficiari per poder gaudir de l’experiència adquirida. El beneficiari podrà escollir entre les diverses experiències a disposició per a cada model de Capsa Regal o el Xec Regal  i que podrà trobar, dins el període de validesa de la capsa, a través del web www.regalaturismerural.cat on es descriu el conjunt de prestacions a que dona dret cada modalitat de Capsa Regal o el Xec Regal  i que prestaran els allotjaments rurals col·laboradors de TURALCAT que hagin dcidit participar en cada modalitat de Capsa Regal o el Xec Regal . Les instruccions d’ús de les Caixes Regal estan descrites al web www.regalaturismeruralcat.

La realització de la reserva en les dates desitjades correspon al Beneficiari de la Caixa Regal que ha d’acordar les dates i els detalls del servei amb el titular de l’allotjament que esculli, en especial en termes d’anul·lació o modificació de la reserva. Correspon doncs al Beneficiari informar-se amb el titular de l’allotjament escollit sobre les dates en que podrà gaudir de l’estada continguda en la Capsa Regal o el Xec Regal  i de l’existència de possibles condicions específiques. Qualsevol rebuig per part d’un titular d’allotjament rural, participant en cada modalitat Caixa Regal, a realitzar la prestació per les raons citades prèviament no serà considerada com a discriminació de cap tipus ni com a incompliment, i no comportarà cap responsabilitat per part de TURALCAT o del titular d’allotjament rural implicat.

TURALCAT no és més que un intermediari entre el Beneficiari i el titular de l’allotjament rural, pel que no podrà ser responsable en cas d’inexecució o de mala execució de la prestació. Es posa expressament en coneixement del Beneficiari que només les condicions particulars del titular de l’allotjament rural seleccionat pel Beneficiari s’aplicaran durant l’execució de la prestació.

TURALCAT es reserva el dret de posar fi a les seves relacions amb un o varis titulars d’allotjament rural durant la duració de validesa de les diverses modalitats de Caixa Regal, si sorgeix alguna incidència en la prestació dels serveis que origini queixes dels usuaris, amb l’objectiu d’assegurar un nivell de qualitat òptim de les prestacions. En aquestes condicions i tenint en compte l’amplia gamma d’allotjaments disponibles per a cada modalitat de Caixa Regal, el Beneficiari o el Client no podran accedir a cap reemborsament.

2.2.- Validesa i política de renovacions.

  • Validesa. En el moment de la compra de la Capsa Regal o el Xec Regal és adquirit queda activat i és vàlid durant els 12 mesos següents.
    • Ampliació pagant un cost de gestió. Un cop la Caixa Regal o el Xec Regal hagi caducat pots tornar-ne a ampliar la caducitat, pagant els corresponents costos de gestió, fins a la data de, com a màxim, 2 anys després de la data d’adquisició de la Caixa Regal o el Xec Regal. Un cop passat aquest temps, quedaran definitivament anul·lats, sense possibilitat de reemborsament.

IMPORTANT
1. Si anul·les la teva reserva amb menys de 5 dies d’antelació o no et presentes el dia i hora acordats amb el titular de l’allotjament rural reservat, la Capsa Regal o el Xec Regal quedaran definitivament anul·lats, sense possibilitat de reemborsament per part del col·laborador escollit ni per part de TURALCAT.
2. Reserva com a mínim amb 7 dies d’antelació, en cas contrari, el titular de l’allotjament rural seleccionat pot no acceptar la Caixa Regal o el Xec Regal. Imprescindible acordar les dates per gaudir de l’estada adquirida amb la Caixa Regal o el Xec Regal amb el titular de l’allotjament rural seleccionat i gestionar la reserva segons les condicions habituals del titular.
3. Les condicions generals contractuals poden canviar al llarg del temps, consulta-les a www.regalaturismerural.cat .
4. El llistat d’allotjaments rurals disponibles per a cada modalitat de Caixa Regal o Xec Regal poden experimentar modificacions al llarg del temps. Consulta l’oferta actualitzada al web www.regalaturismerural.cat quan vulguis formalitzar la reserva per gaudir del cap de setmana adquirit a través de la Caixa Regal o Xec Regal.
2.3.- Altres productes de la botiga on-line.

TURALCAT es reserva el dret a decidir, en cada moment, els productes que s’ofereixen als usuaris a través de www.regalaturismerural.cat. En particular, TURALCAT podrà en qualsevol moment addicionar nous productes i deixar de facilitar l’accés o ús, sense previ avís, de qualsevol dels diferents productes que s’ofereixen a www.regalaturismerural.cat.

Els productes inclosos a www.regalaturismerural.cat corresponen de la forma més fidel possible que permet la tecnologia de visualització en web als productes efectivament oferts.

2.4.- Informació i opinions.

TURALCAT no es fa responsable de la informació o opinions que es publiquin en les descripcions dels allotjaments rurals participants o en l’apartat de comentaris de cadascuna de les fitxes d’allotjament de www.regalaturismerural.cat .

TURALCAT es reserva el dret de suprimir de www.regalaturismerural.cat qualsevol comentari o opinió dels usuaris que sigui contrari a la legalitat vigent, especialment en els casos que vulneri els drets i les llibertats fonamentals de la persona.

 

3.- PROCEDIMENT I FORMA DE PAGAMENT DELS PRODUCTES DE LA BOTIGA ON-LINE

El Client seleccionarà a la web el producte (Caixa Regal o Xec Regal) que desitja adquirir i el nº d’unitats, quedant així introduït al seu “Cistell”.

Posteriorment facilitarà les dades per a l’enviament i, en cas de ser diferents, les dades de facturació. El Client serà responsable de la veracitat de les dades personals facilitades a TURALCAT.

El “click” en el botó de “Continuar” permetrà al Client registrar la seva comanda, amb la condició d’haver acceptat expressament les presents Condicions Generals de venta.

Per últim, el Client ha de procedir a introduir les dades de la targeta de crèdit escollida com a forma de pagament a través del TPV virtual de Banco Popular disponible en el portal www.regalaturismerural.cat .

La comanda no serà registrada fins a la darrera validació i el contracte no es conclourà definitivament fins a l’acceptació del pagament per part del banc.

Després d’haver confirmat el pagament de la comanda, TURALCAT enviarà en breu un correu electrònic a l’usuari confirmant-li la compra.

Un cop TURALCAT hagi efectuat l’enviament de la comanda, enviarà un correu electrònic a l’usuari informant de l’estat de la comanda i amb la corresponent factura adjunta.

4.- POLÍTICA DE DEVOLUCIONS

4.1. Devolucions en exercici del dret a desistir de la compra:

Tots els productes comprats a través de www.regalaturismerural.cat  podran ser retornats i reemborsats, sempre que l’usuari comuniqui la intenció de retornar el/s producte/s en un termini màxim de 14 dies hàbils a comptar des de la data d’entrega. TURALCAT només acceptarà devolucions que compleixin les següents condicions:

  • El producte ha d’estar en l’estat, embalatge i etiquetatge originals.
  • Cal incloure una còpia de la factura dins del paquet, indicant els productes retornats i el motiu de la devolució.

Després de revisar l’estat dels articles retornats, TURALCAT comunicarà a l’usuari si té dret a la devolució de la quantitat abonada pels articles adquirits. En cas d’exercici del dret a desistir, només s’exigirà a l’usuari que es faci càrrec dels costos de devolució del bé.

La devolució de l’import s’efectuarà en un termini màxim de 30 dies des de la data que l’usuari va comunicar la intenció de desistir i mitjançant el mateix mètode de pagament que l’usuari va escollir al moment de realitzar la comanda.

4.2. Devolucions de productes defectuosos.

En cas que l’usuari consideri que ha rebut un producte defectuós en el moment del lliurament, haurà de notificar-ho a TURALCAT a través de l’adreça de correu electrònic registre@regalaturismerural.cat.

Així mateix, TURALCAT garanteix a l’usuari la reparació del producte, la seva substitució, rebaixa del preu o resolució del contracte de compravenda, gestions que seran gratuïtes per a l’usuari. En cas de no poder-se substituir el/s producte/s, es reemborsarà íntegrament la quantitat pagada per aquell/s producte/s.

4.3. Deteriorament o falta de material.

Qualsevol producte entregat ha de ser objecte d’un control minuciós per part del client, i en el cas de que s’observin anomalies, deteriorament parcial o total i/o absència d’algun producte de la comanda, haurà de fer les oportunes observacions a la factura del transportista.

Tant si s’han realitzat observacions a la factura del transportista com si no, el client haurà imperativament d’indicar al transportista les seves observacions per carta certificada amb justificant de recepció en les 72 hores laborals següents a contar des de la recepció del producte en qüestió.

Si no es realitzen observacions, es considera que el producte s’ha entregat en bon estat i no podrà ser objecte de cap reclamació posterior per aquest concepte.

5.- SERVEI D’ATENCIÓ AL CLIENT

Per a qualsevol incidència, reclamació o exercici dels seus drets, l’usuari pot enviar un correu electrònic a registre@regalaturismerural.cat.

6.- ENTREGA

TURALCAT es compromet a entregar qualsevol comanda dins del límit de les existències disponibles. En cas de no disponibilitat dels productes demanats, el client serà informat amb el menor temps possible i tindrà la possibilitat d’anul·lar la comanda. En aquest cas podrà rebre el reemborsament de les quantitats pagades, dins d’un màxim de 30 dies a partir del pagament.

L’àmbit geogràfic de les vendes a través de www.regalaturismerural.cat és exclusivament el territori de Catalunya. Els productes comprats a través de www.regalaturismerural.cat s’enviaran a l’adreça de lliurament o bé al punt de recollida que l’usuari indiqui amb la màxima brevetat possible, en un termini mitjà de 48-72 hores.

Les despeses de transport estan prefixades i es facturaran com a complement del preu dels productes.

7.- PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

Tots els elements de www.regalaturismerural.cat i de cadascun dels productes, les marques, l’estructura, selecció, ordenació i presentació dels seus continguts i els programes informàtics utilitzats en relació a aquests estan protegits per drets de propietat intel·lectual i industrial de TURALCAT o de tercers.